Condicions generals de la contractació

Condicions generals de la contractació

Condicions generals de la contractació

Aquestes condicions de contractació regulen l’acord mitjançant el qual s’accedeix a la condició d’ALUMNI d’ELISAVA ALUMNI i als serveis associats de la mateixa, i que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web per l’ ASSOCIACIÓ ELISAVA ALUMNI (d’ara endavant ELISAVA ALUMNI), amb el CIF G64210214 i domicili social a LA RAMBLA Nº 30 – 32 08002, BARCELONA.

L’accés a la condició d’ALUMNI i als serveis associats està restringit a les persones que hagin cursat, com a mínim, un programa acadèmic a ELISAVA, ja siguin estudis de grau o màsters i postgraus.

L’ALUMNI, al moment que completa el procés de registre i realitza el pagament corresponent, accepta i respecta expressament les clàusules especificades a continuació, així com les condicions d’accés i ús de la nostra web i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Avisos Legals”.

L’ALUMNI reconeix disposar de capacitat legal suficient com per obligar-se contractualment.

Es pot accedir a aquest contracte de manera permanent als avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF al moment de la contractació.

 

1. Preus

En contraprestació per la concessió de la condició d’ALUMNI i la prestació dels serveis associats, l’ALUMNI accepta pagar expressament a ELISAVA ALUMNI les quantitats especificades al moment de la contractació en la relació de preus establerts a la web.

Els preus que es detallen van exempts d’IVA.

 

2. Procediment de contractació

En la pàgina web es detalla el procediment per efectuar la contractació i només cal seguir els següents passos:

Per tramitar la sol·licitud cal complimentar un formulari de amb les teves dades per tal de formalitzar el procediment de contractació. Així mateix, hauràs de crear un compte personal per donar-te d’alta com ALUMNI. A través del teu compte podràs gestionar la informació de la qual disposem i modificar o actualitzar les teves dades.

A continuació hauràs d’introduir les teves dades bancàries perquè se’t pugui girar el corresponent rebut en concepte de quota anual.

Quan s’hagi tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i d’acceptació dels termes i condicions de contractació.

En la pàgina web se’t facilitaran els mecanismes perquè es pugui efectuar el pagament.

Quan s’hagin introduït les dades pel pagament, hauràs de confirmar la comanda polsant el botó ”Confirmar”.

 

3. Pagament

El pagament es realitzarà mitjançant rebut bancari.

ELISAVA es reserva el dret de cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

 

4. Duració del servei

La condició d’ALUMNI adquirida tindrà una durada d’un any i serà renovada pel mateix període de forma automàtica a menys que l'ALUMNI causi baixa seguint els procediments establerts en aquest document.

L’inici del període tindrà lloc en el moment de la contractació i finalitzarà aquell mateix dia transcorregut el període contractat.

 

5. Impostos

Els productes que s’ofereixen en aquesta web no estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA).

 

6. Factures

Un cop realitzat el pagament corresponent, pots sol·licitar la factura enviant un correu electrònic a alumni@elisava.net i te l’enviarem.

L’ALUMNI és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de fer avinent qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 

7. Dret a desistiment

Tens dret a desistir aquest contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte.

Per exercir el dret de desistiment, ens ho hauràs de notificar a ELISAVA ALUMNI LA RAMBLA Nº 30 – 32 08002 BARCELONA. Adreça electrònica: alumni@elisava.net

La teva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic, podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, tot i que no és obligatori d’usar-lo.

                  Model de formulari de desistiment

                  A l’atenció de

ELISAVA ALUMNI RAMBLA Nº 30 – 32

08002 BARCELONA

alumni@elisava.net

 

Per aquesta li comunico que desisteixo del meu contracte de prestació al servei següent:

Demanat el __/__/____

Nom del consumidor:

Domicili del consumidor:

Firma del consumidor

Data

 

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici per la teva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la teva part, et retornarem tots els pagament rebuts per tu, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a més tardar de 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la decisió de desistir d’aquest contracte.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix medi de pagament emprat per tu per a la transacció inicial, a no ser que hagis establert expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

 

 

 

8. Anul·lacions

 Sense prejudicis del que s’ha establert al punt anterior, l’ALUMNI pot sol·licitar en qualsevol moment la baixa com a tal mitjançant una comunicació escrita a ELISAVA ALUMNI en la qual s’acrediti la identitat adjuntant una còpia del DNI.

Les sol·licituds d’anul·lació no donaran dret, però, a la devolució de les quantitats corresponents a l’anualitat en curs.

En cas que l’ALUMNI hagi contractat més d’una anualitat per endavant, se li reemborsaran les anualitats no gaudides. Per a això, es descomptaran, del preu pagat total, les anualitats ja vençudes, inclosa l’anualitat en curs com a completa, al preu de tarifa equivalent al període efectivament gaudit.

 

9. Perfecció del contracte i modificacions dels serveis

Aquest contracte es perfeccionarà amb el pagament del servei i l’enviament a l’ALUMNI d’un correu electrònic de confirmació.

ELISAVA ALUMNI es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposin un benefici per a l’ALUMNI.

 

10. Obligacions de les parts

ELISAVA ALUMNI es compromet a proporcionar a l’ALUMNI els serveis que hagin set contractats aplicant la màxima diligència a la presentació dels mateixos, així com cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, mitjançant de la disponibilitat d’un equip tècnic i informàtic adequat.

L’ALUMNI es compromet a utilitzar els serveis que es posin a la seva disposició amb bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del servei seleccionat al temps i forma fixada en aquestes condicions de contractació.

ELISAVA ALUMNI no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte, sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries als dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que l’ALUMNI accepta suportar dins dels límits raonables aquestes circumstàncies, pel que renuncia expressament a reclamar a ELISAVA ALUMNI qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

 

 

11.Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. L’ALUMNI és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de fer avinent ELISAVA ALUMNI qualsevol modificació sobre les seves dades, així queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, l’ALUMNI haurà d’actualitzar les seves dades a la nostra pàgina web o fer-ho avinent ELISAVA ALUMNI al correu electrònic o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article  21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, t’informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra pàgina web i als serveis que s’ofereixen, es realitzaran mitjançant el correu electrònic a la Dirección de correu electrònic que ens facilitis, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, tens la opció de refusar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a la direcció alumni@elisava.net indicant, a l’assumpte, la paraula BAIXA.

12. Compromís, acceptació i validesa del contracte

L’ALUMNI reconeix que ha llegit i acceptat totes les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

L’ALUMNI reconeix que ha entès tota la informació respecte els serveis que s’ofereixen a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en aquest contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment d’aquest contracte i, per tant, les accepta integrament i expressament.

L’ALUMNI és plenament conscient que la acceptació i execució d’aquest contracte tindrà lloc mitjançant el subministrament de les seves dades i del polsament del botó “Confirmar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

 

13. Normativa Aplicable

Aquest contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts es sotmetran als jutjats o tribunals que resultaran competents en cada cas.

 

14. Dades personals

La contractació de la condició de l’ALUMNI exigeix l’acceptació de la política de privacitat d’ELISAVA ALUMNI accessible a l’enllaç “Avisos Legals” en la qual es detalla la finalitat, el tractament de les teves dades i com exercir els teus drets.

Atenció: Aquestes Condicions Generals de Contractació han sigut actualitzades amb data 29/06/2016. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i serveis que s’ofereixen. Si us plau, comprova la data d’emissió a cada ocasió en què et connectis a la nostra pàgina web i així tindràs la certesa que no s’ha produït cap modificació que t’afecti.